Rozpatrywanie skarg i wniosków

Zgodnie z art. 63 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. „Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej”.

Skargi i wnioski rozpatrywane przez Wojewódzkiego Inspektora JHARS.

Urzędy administracji publicznej przy rozpatrywaniu kierowanych do nich spraw przestrzegają swojej właściwości.

Główny Inspektor JHARS rozpatruje skargi i wnioski dotyczące wykonywania zadań przez organy i pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego - Dział VIII (Skargi i wnioski) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Zakres przedmiotowy skarg i wniosków kierowanych do Głównego Inspektora JHARS

Przedmiotem SKARGI może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy i pracowników Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe załatwianie spraw.

Przedmiotem WNIOSKU może być w szczególności sprawa ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

WNIOSKIEM jest między innymi informacja zawierająca zastrzeżenia dotyczące jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz kwestii związanych z innymi produktami (np. nawozami) podlegającymi kontroli lub nadzorowanymi przez organy IJHARS.

Jak składać skargi i wnioski?

Skargi i wnioski można składać pisemnie:

- na adres: Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Ujastek 7, 31-752 Kraków

bądź

 - bezpośrednio w sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych ul. Ujastek 7, 31-752 Kraków

 - pocztą elektroniczną na adres wi_krakow@ijhars.gov.pl

 - poprzez e-PUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)

 Skargi i wnioski można składać także ustnie do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z pracownikiem Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków w siedzibie WIHARS odbywają się:

  • poniedziałek od 15:30 do 17:00 po wcześniejszym uzgodnieniu,
  • od wtorku do piątku w godzinach urzędowania Inspektoratu tj. od 7:30 do 15:30

Jakie niezbędne dane należy podać przekazując skargę lub wniosek?

Skargi i wnioski zarówno te nadsyłane pocztą, jak i drogą elektroniczną (np. mailem), powinny zawierać imię, nazwisko (nazwę) osoby wnoszącej skargę lub wniosek oraz adres do korespondencji (z kodem pocztowym). Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego mogą być pozostawione bez rozpoznania -  zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Komórki Organizacyjne WIJHARS w Krakowie nie udzielą odpowiedzi na korespondencję anonimową oraz nieopatrzoną adresem pocztowym.

Bez odpowiedzi pozostanie również korespondencja ponawiana w sprawach, które już zostały rozpatrzone, o ile nadawca nie przedstawi nowych faktów lub okoliczności (sprawy rozpatrywane w trybie art. 239 § 1 Kpa).

Jakie dane powinien zawierać wniosek dotyczący niewłaściwej jakości handlowej?

W przypadku wniosku dotyczącego jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych lub kwestii związanych z innymi produktami (np. nawozami) podlegającymi kontroli lub nadzorowanymi przez organy IJHARS, proszę wskazać: nazwę produktu będącego przedmiotem zastrzeżeń, numer partii produkcyjnej, nazwę i adres producenta/dystrybutora/importera (dane zawarte na opakowaniu lub etykiecie) oraz zastrzeżenia dotyczące produktu (opis oznakowania, cechy jakościowe).

UWAGA!

Do wniosku nie należy dołączać produktu, ponieważ jakość handlowa lub prawidłowość wprowadzania do obrotu (w przypadku nawozów) mogą zostać sprawdzone wyłącznie w toku urzędowej kontroli,  w tym na podstawie urzędowo pobranych próbek.

Zasady doręczania odpowiedzi na skargę lub wniosek

Doręczenie na adres pocztowy (art 39. k.p.a )

Skargi i wnioski doręczane są na adres pocztowy za potwierdzeniem odbioru.

Doręczenie drogą elektroniczną (art. 391. § 1. k.p.a.)

Doręczenie odpowiedzi na skargę lub wniosek może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422), jeżeli uczestnik postępowania spełni jeden z następujących warunków:

1) złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez e-PUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)

2) wystąpi do organu administracji publicznej o takie doręczenie i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny;

3) wyrazi zgodę na doręczanie pism w postępowaniu za pomocą tych środków i wskaże organowi administracji publicznej adres elektroniczny.

UWAGA

W praktyce doręczenie elektroniczne w rozumieniu ww. ustawy wymaga posiadania przez uczestnika postępowania (składającego skargę lub wniosek) konta na e-PUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) i wskazania organowi związanego z nim elektronicznego adresu zwrotnego.

Posiadanie zwykłej skrzynki mailowej i wskazanie jej adresu nie jest wystarczające dla zrealizowania doręczenia elektronicznego.

Konto na e-PUAP można założyć pod adresem http://epuap.gov.pl/